Wczasy nad morzem
Obiekty noclegowe nad Bałtykiem

:: Międzynarodowy Bieg po plaży nad morzem

 W Jarosławcu w dniu 5 lipca  2015r odbędzie się XXV Międzynarodowy Bieg po Plaży "Jarosławiec 2015"

Jaro­sła­wiec to nie­wielka wieś rybacka, która w okre­sie let­nim zmie­nia się w nadmor­ski kurort. Miej­sco­wość ta znana jest także z odby­wa­ją­cych się na początku lipca każ­dego roku biegu po plaży, który cie­szy się dużą popu­lar­no­ścią wśród bie­ga­czy. Dodat­ko­wym atu­tem biegu jest to, że trasa wyty­czona jest ścieżką przy­rod­ni­czą, gdzie szcze­gól­nie wyma­ga­jący jest odci­nek trasy bie­gnący na plaży. Bieg główny zosta­nie poprze­dzony:

- godz. 9.00: XXV Ogól­no­pol­skie Bieg Mło­dzie­żowe „Powi­ta­nie Lata Jaro­sła­wiec 2015”. Odbędą się trzy biegi; 500 m dla dziew­cząt i chłop­ców – rocz­nik 2004–2007; 1000 m dla dziew­cząt i chłop­ców rocz­nik 2002–2003 oraz 2000 m dla chłop­ców rocz­nik 2000-2001;

- godz. 10.40: XX Ogól­no­pol­ski Bieg Samo­rzą­dowy „Bursz­tyn Jaro­sławca”. Jest to bieg wój­tów, bur­mi­strzów, sta­ro­stów i innych samo­rzą­dow­ców -trasa 2200 m

- godz. 12.00 Mię­dzy­na­ro­dowy Bieg po Plaży „Jaro­sła­wiec 2015” oraz IV Mistrzo­stwa Staży Gra­nicz­nej w Bie­gach Prze­ła­jo­wych”. Trasa biegu 15 km z Jaro­sławca do wicia i z powro­tem.

Bie­gom będą towa­rzy­szyć inne imprezy. W sobotę 4 lipca o godz. 19.30 odbę­dzie się spek­takl dla dzieci w wyko­na­niu Stu­dia Małych Form teatral­nych z Kra­kowa. Nato­miast o godz. 21.00 wystąpi zespól Disco Polo ’Cha­nel” a o godz. 22.00 w ramach cyklu „Kino na leża­kach” zosta­nie wyświe­tlony film pn. „Dzień Dobry Kocham Cię”. W dniu biegu 5 lipca Urząd Mor­ski w słup­sku przy­go­to­wał festyn edu­ka­cyjny dla dzieci, który będzie trwał od godz. 10.00.

Po ofi­cjal­nym zakoń­cze­niu bie­gów o godz. 17.00 wystąpi znany Pol­ski woka­li­sta i kom­po­zy­tor Józef Skrzek.

Tury­stów wypo­czy­wa­ją­cych nad morzem w oko­li­cach Jaro­sławca, Dar­łowa, Dar­łówka i Dąbek zachę­camy do przy­jazdu do Jaro­sławca i czyn­nego kibi­co­wa­nia bie­ga­czom oraz wzię­cia udziału w impre­zach towa­rzy­szą­cych bie­gom

Bieg po plaży

Zobacz pozostałe Aktualności

Wybierz ofertę:
Miasto
Typ
Nasze Oferty
Newsletter
Chcą Państwo otrzymywać informacje o nowościach w serwisie? Proszę się zapisać do newslettera.