Wczasy nad morzem
Obiekty noclegowe nad Bałtykiem

:: Zawody pływackie na otwartym morzu w Jarosławcu

W dniu 11 lipca 2015 r. (sobota) po raz 17-ty odbędą się zawody pły­wac­kie na otwar­tym morzu.

Zawod­nicy będą rywa­li­zo­wać w ramach Ogól­no­pol­skich Zawo­dów Pły­wac­kich „Klif Jaro­sła­wiec 2015”. Zawody te cie­szą się wśród zawod­ni­ków chcą­cych prze­żyć mocne wra­że­nia o podwyż­szo­nej adre­na­li­nie. Rywa­li­za­cja odbę­dzie się w na dystan­sie 800 m w kate­go­rii MASTERS (osoby powy­żej 40 lat) oraz w kate­go­rii OPEN na dystan­sie 1500 m dla kobiet i męż­czyzn. Gościem hono­ro­wym imprezy będzie Ali­cja Pęczak – wie­lo­krotna mistrzyni Pol­ski, olim­pijka z Bar­ce­lony, Atlanty i Syd­ney. Prawo startu mają kobiety i męż­czyźni w wieku powy­żej 16 lat. Zgło­sze­nia przyj­mo­wane są w Cen­trum Kul­tury i Sportu w Posto­mi­nie tel. 598109373e-mail: spor­t@po­sto­mino.pl.

Tury­stów prze­by­wa­ją­cych na wcza­sach nad morzem w oko­li­cach Jaro­sławca, Ustki, Dar­łowa i Dąbek zapra­szamy do Jaro­sławca na nie­zwy­kle emo­cjo­nu­jące zawody pły­wac­kie odby­wa­jące się na otwar­tym morzu

Zawody pływackie na otwartym morzu w Jarosławcu

Zobacz pozostałe Aktualności

Wybierz ofertę:
Miasto
Typ
Nasze Oferty
Newsletter
Chcą Państwo otrzymywać informacje o nowościach w serwisie? Proszę się zapisać do newslettera.