Wczasy nad morzem
Obiekty noclegowe nad Bałtykiem

:: Sztuka Magii nad morzem

W 2015 r. w miej­sco­wo­ściach wcza­so­wych nad morzem odbędą się imprezy na któ­rych wystąpi Maciej Pęda w sztuce magii.

 Maciej Pęda to znany ilu­zjo­ni­sta zaj­mu­jący się ta sztuką od 12 lat. Jest on dwu­krot­nym mistrzem Pol­ski w ilu­zji sce­nicz­nej oraz jest naczel­nym ilu­zjo­ni­stą w jedy­nym w Pol­sce parku roz­rywki o tej tema­tyce Farmy Ilu­zji. Jego występy są nie­za­po­mnia­nym show reali­zo­wa­nym przy uży­ciu takich rekwi­zy­tów, które są widoczne z dużej odle­gło­ści oraz przy wyko­rzy­sta­niu tech­nik ilu­zji jak mani­pu­la­cja, lewi­ta­cja i tele­por­ta­cja. W 2015 roku ilu­zjo­ni­sta odwie­dzi nastę­pu­jące miej­sco­wo­ści wcza­sowe nad morzem.

– Jastrzę­bia Góra: 9, 29 lipca i 23 sierp­nia

– Jastar­nia: 10, 30 lipca i 22 sierp­nia

– Hel: 11,31 lipca i 21 sierp­nia

– Jurata: 11 lipca i 22 sierp­nia

– Łeba: 12 lipca i 2, 24 sierp­nia

– Mielno: 13 lipca i 1, 25 sierp­nia

– Wła­dy­sła­wowo: 29 lipca i 23 sierp­nia

Tury­stów prze­by­wa­ją­cych na wcza­sach nad morzem zapra­szamy na show magii w wyko­na­niu Macieja Pędy- będą to nie­za­po­mniane wra­że­nia z waka­cji.

Sztuka Magii nad morzem

Zobacz pozostałe Aktualności

Wybierz ofertę:
Miasto
Typ
Nasze Oferty
Newsletter
Chcą Państwo otrzymywać informacje o nowościach w serwisie? Proszę się zapisać do newslettera.