Wczasy nad morzem
Obiekty noclegowe nad Bałtykiem

:: Biesiada Cygańska z Don Vasylem nad morzem

W dniu 10 lipca 2015 r. na sce­nie Sta­cji Infor­ma­cji Tury­stycz­nej w Kuż­nicy odbę­dzie się „Bie­siada Cygań­ska " 

Na Biesiadzie zagra zespół Don Vasyl & Gwiazdy Cygańskie. W 1987 r. powstał zespół Don Vasyl & Roma. Zespół ten osią­gnął wiele suk­ce­sów, mię­dzy innymi kon­cer­to­wał w ONZ w Nowym Yorku oraz w „Pary­skiej Olim­pii”. Z bie­giem czasu Don Wasyl odkrył i wypro­mo­wał uta­len­to­wane cygań­skie gwiazdy i zmie­nił nazwę zespołu na Don Vasy­l& Gwiazdy Cygań­skie. Zespół ten kon­cer­tuje w kraju i zagra­nicą osią­ga­jąc wiele suk­ce­sów, mię­dzy innymi zdo­był 11 zło­tych płyt.. Muzyka, taniec, śpiew, piękne barwne stroje oraz tem­pe­ra­ment arty­stów wpra­wiają widzów w zachwyt. Zachę­camy tury­stów prze­by­wa­ją­cych na wcza­sach nad morzem w Jastrzę­biej Górze, Wła­dy­sła­wo­wie i Helu do przy­by­cia na Bie­siadę Cygań­ską w Kuź­nicy, a na pewno wysłu­cha­nie tego kon­certu będzie nie­za­po­mnia­nym wra­że­niem z waka­cji.

Biesiada Cygańska z Don Vasylem nad morzem

Zobacz pozostałe Aktualności

Wybierz ofertę:
Miasto
Typ
Nasze Oferty
Newsletter
Chcą Państwo otrzymywać informacje o nowościach w serwisie? Proszę się zapisać do newslettera.