Wczasy nad morzem
Obiekty noclegowe nad Bałtykiem

:: Ogólnopolski Zjazd Maskotek nad morzem

W dniach 18–19 lipca 2015 r. w Rowach odbędzie się jedna z najciekawszych letnich imprez nad morzem tj. IX Ogólnopolski Zjazd Maskotek.

 Jest to cykliczna impreza, która odbywa się zawsze w poło­wie lipca. W dniach tych do Rowów zjeż­dżają się duże plu­szowe posta­cie. W cza­sie zjazdu odbywa się parada masko­tek uli­cami tej. nadmor­skiej miej­sco­wo­ści, pre­zen­ta­cja na sce­nie, występy arty­styczne oraz gło­so­wa­nie na naj­sym­pa­tycz­niej­sza maskotkę. W pro­gra­mie zjazdu zapla­no­wano ple­bi­scyt publicz­no­ści na " Maskotkę Naj…” oraz loso­wa­nie nagród wśród publicz­no­ści uczest­ni­czą­cej w ple­bi­scy­cie; będą tez sto­iska pro­mo­cyjne gości, wspólne zdję­cia z maskot­kami oraz kon­cert muzyczny.

Tury­stów prze­by­wa­ją­cych na wcza­sach w Rowach, Pod­dą­biu i Ustce zachę­camy do wzię­cia udziału w impre­zach odby­wa­ją­cych się w Rowach w cza­sie IX Ogól­no­pol­skiego Zjazdu Masko­tek w Rowach. Będzie to dosko­nała oka­zja do zabawy dla całej rodziny a szcze­gól­nie nie­za­po­mniane prze­ży­cie dla dzieci.

Ogólnopolski Zjazd Maskotek nad morzem

Zobacz pozostałe Aktualności

Wybierz ofertę:
Miasto
Typ
Nasze Oferty
Newsletter
Chcą Państwo otrzymywać informacje o nowościach w serwisie? Proszę się zapisać do newslettera.